Informatievoorziening

 • Informatie gestuurd werken

Terug naar overzicht

Onveiligheid aanpakken en veiligheid versterken

Onveiligheid aanpakken en veiligheid versterken vragen om een integrale aanpak, om samenwerking tussen diverse partners. Cruciaal is het dan dat die partners hun informatie delen, dat de informatie eenduidig is en dat de informatie op afgesproken momenten beschikbaar is voor alle partners.

 

Feiten en achtergrond

 • Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018

  In deze bestuurlijke nota geven we als partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland.

  • Datum: 15/06/2014
  • Auteur: Bestuurlijke Begeleidingsgroep
  • Documenttype: nota
  • Aantal pagina’s: 28
 • Factsheet Expertteam Informatievoorziening Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland

  • Datum: 05/04/2016
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: factsheet
  • Aantal pagina’s: 1
 • Endterm Review 2015-2018

  Nu de huidige beleidsperiode van de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2015-2018 ten einde loopt, is de Endterm Review opgesteld. In dit document kijken we terug op de afgelopen periode: op de resultaten, de samenwerking, de bekendheid en de toegevoegde waarde. De input komt onder meer uit politiecijfers, informatie uit de expertteams en uit de enquete die afgelopen najaar verzonden is aan alle accounthouders van onze website. Gesteld kan worden dat er veel stappen gezet zijn, dat de samenwerking is in Oost-Nederland is toegenomen maar dat we nog veel meer kunnen doen. De inhoud van deze Endterm Review is input voor concrete uitwerking van de nieuwe Veiligheidsstrategie en de manier waarop we in Oost-Nederland willen samenwerken.

  • Datum: 20/12/2018
  • Auteur: Marjolein Meijners (trekker Expertteam Informatievoorziening), Violette van Heek (Coördinator Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland)
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 34
 • Barrieremodel digitale criminaliteit en cybercrime

  • Datum: 15/11/2018
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: format
  • Aantal pagina’s: 1
 • Organisatiestructuur Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland 2015-2018

  • Datum: 01/12/2018
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 1
 • VLOT flyer

  • Datum: 26/09/2019
  • Auteur: VLOT
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 2
 • Jaarbericht Platform IVZ

  Feiten en cijfers van het Platform IVZ (Twente) over 2019.

  • Datum: 16/01/2022
  • Auteur: Platform IVZ
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 1
 • Veiliger met VIS - Veiligheidscoalitie Midden-Nederland

  Interview met René Scheffer van de gemeente Zeist over zijn ervaringen met het Veiligheidsinformatiesysteem (VIS)

  • Datum: 20/02/2020
  • Auteur: Peter Hogenhuis, Bureau RVS
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s: 2
 • VAR jaarplan en jaarverslag 2018/2019 - VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

  Toelichting op behaalde resultaten en plannen.

  • Datum: 20/02/2020
  • Auteur:
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s: 23
 • Opinieartikel Foort van Oosten, 8 november 2019 - VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

  In dit artikel beschrijft burgemeester Van Oosten, portefeuillehouder privacy en informatiedeling in de regio Rotterdam, zijn zorgen over de onmogelijkheden in het veiligheidsdomein door de strakke privacywetgeving.

  • Datum: 20/02/2020
  • Auteur: Foort van Oosten
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s: 2

Documenten

 • Update Wet Aanpak Woonoverlast

  Er zijn diverse ontwikkelingen geweest inzake Wet aanpak woonoverlast, hierbij een overzicht.

  • Datum: 23/02/2018
  • Auteur: CCV
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 2
 • Presentaties Bijeenkomst informatiegestuurd werken

  Tijdens een bijeenkomst op 5 februari 2019 werden de deelnemers meegenomen in de wereld van informatiegestuurd werken ten aanzien van het onderwerp veiligheid. In dit document oa het programma van die dag en enkele presentaties

  • Datum: 12/02/2019
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 101

Aanbod

 • Onderzoeksrapport gedragsaanwijzingen ingebed in huurrecht

  In onderliggend rapport wordt onderzocht wat de rol van de gedragsaanwijzing is bij de aanpak van huuroverlast anno 2017. De vraag is hoe dit instrument door de corporaties wordt ingezet en hoe deze inzet geduid moet worden. Kan de gedragsaanwijzing worden aangemerkt als

  • Datum: 23/02/2018
  • Auteur: Michel Vols & Linzy Sieljes Rijksuniversiteit Groningen
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 28
 • Nieuwe wetten in Openbare Orde en Veiligheid in 2019

  Veel wetgeving uit het Regeerakkoord m.b.t. justitie en veiligheid wordt voorbereid, is in consultatie gegaan of in werking getreden. Een aantal ligt voor advies bij de Raad van State en wordt nog dit jaar ingediend. De experimenteerwet gesloten coffeeshopketen is al naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit document een overzicht van de wetsvoorstellen die niet in werking zijn getreden of er nog aankomen.

  • Datum: 20/10/2018
  • Auteur: Bron: Rijksoverheid
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 4

Goede voorbeelden

 • Overzicht standaard informatieproducten

  Een overzicht van verschillende informatieproducten om gemeenten te informeren en te helpen in het versterken van hun informatiepositie. In dit document ook een verwijzing naar hulpmiddelen en formats die gemeenten hebben gebruikt bij het versterken van hun informatiepositie en die op deze manier ook van waarde kunnen zijn voor andere gemeenten.

  • Datum: 06/11/2018
  • Auteur: Gemeente Enschede
  • Documenttype: planvanaanpak
  • Aantal pagina’s: 1
 • Overzicht informatieproducten Intelligence

  Informatie over Intelligence en handige documenten op dit gebied. o.a. voorbeelden van proces en benodigdheden

  • Datum: 06/11/2018
  • Auteur: Gemeente Enschede
  • Documenttype: planvanaanpak
  • Aantal pagina’s: 3
 • Rapportage woninginbraken

  • Datum: 30/07/2018
  • Auteur: Basisteam Enschede
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 2

Veiligheidsstrategie

 • Overzicht prioriteiten integrale veiligheid van alle 78 gemeenten ONL

  • Datum: 02/01/2019
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: factsheet
  • Aantal pagina’s: 6
 • Strategieposter Informatie Gestuurd Werken 2020

  • Datum: 02/12/2020
  • Auteur:
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s: 0

De aanpak van de expertgroep omvat vier hoofdlijnen:
1. Vaststellen en leveren van standaard informatieproducten
2. Inrichten van een kennisbank ter ondersteuning van de netwerkaanpak (deze website)
3. Samenstellen van een integraal Veiligheidsbeeld 2016
4. Ontwikkelen van nieuwe vormen van informatiedeling en –benutting (integrale informatiepleinen)

 

Standaard informatieproducten

Om het veiligheidsbeeld over een wat langere periode (kwantitatief) te monitoren is afgesproken dat het VNG-INP model wordt gebruikt. De politie registreert voor alle domeinen van dit model de aantallen incidenten en misdrijven. De teamchef politie verstrekt deze periodiek op verzoek van de lokale driehoek. De rapportages worden tenminste halfjaarlijks gemaakt. Ook de gebiedsscan is een standaard product, jaarlijks gemaakt voor het gebied van een basisteam politie.

Daarnaast stellen de partners samen vast welke andere standaard informatieproducten gewenst zijn. Een daarvan zal een standaard model Rapportage Woninginbraken zijn. Naast de vaste producten kunnen gemeenten een maatwerkvraag stellen aan politie en OM.

 

Intelligence projecten

Enkele gemeenten in Oost-Nederland zijn gestart met Intelligence projecten (het slim combineren van grote hoeveelheden data tot bruikbare analyseproducten), zoals Enschede en Nijmegen. Het expertteam Informatievoorziening wil ervoor zorgen dat ervaringen en best practises op dit gebied in Oost Nederland worden gedeeld. Zijn er ook andere gemeenten bezig met vergelijkbare initiatieven, laat dit dan graag weten.

 

Informatiepositie gemeenten

De gemeente heeft de regierol over het lokale veiligheidsbeleid en de burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Om deze rollen ten aanzien van de lokale veiligheid op een goede manier te kunnen vervullen, is een goede informatiepositie belangrijk. Er zijn allerlei informatieproducten die kunnen bijdragen aan deze gemeentelijke informatiepositie. De verschillende informatieproducten kennen allemaal hun eigen randvoorwaarden, procesvereisten en informatiewaarde. Een overzicht van verschillende informatieproducten om gemeenten te informeren en te helpen in het versterken van hun informatiepositie staat hier.

Sommige documenten zijn alleen in te zien als je over een account beschikt om te kunnen inloggen.

In dit document ook een verwijzing naar hulpmiddelen en formats die gemeenten hebben gebruikt bij het versterken van hun informatiepositie en die op deze manier ook van waarde kunnen zijn voor andere gemeenten.

 

Verschillende gemeenten zijn ook actief op het gebied van Intelligence. Meer informatie hierover en handige documenten op dit gebied staat in dit document.

 

Voor meer voorbeelden en materiaal over het versterken van de gemeentelijke informatiepositie op het gebied van veiligheid, zie het dossier ‘Informatiepositie gemeenten’ van het CCV.

 

Heb je suggesties of wil je participeren? Laat het ons weten via info@veiligheidsnetwerkon.nl

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN