Jeugd

Samenwerken in succesvolle jeugdaanpak

Nederland staat internationaal in de top van landen met de gelukkigste jeugd ter wereld. Met 90% van de jeugd gaat het goed. Over zo’n 10% hebben we zorgen en een klein deel daarvan veroorzaakt ernstige overlast of wordt crimineel actief.

Feiten en achtergrond

 • Factsheet Jeugdgroepen Oost-Nederland

  Inventarisatie type jeugdgroepen Oost-Nederland voorjaar 2010 - 2014

  • Datum: 11/03/2016
  • Auteur: RIEC Oost-Nederland
  • Documenttype: factsheet
  • Aantal pagina’s: 1
 • Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018

  In deze bestuurlijke nota geven we als partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland.

  • Datum: 11/03/2016
  • Auteur: Bestuurlijke Begeleidingsgroep
  • Documenttype: nota
  • Aantal pagina’s: 28
 • Factsheet Expertteam Jeugd Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland

  • Datum: 05/04/2016
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: factsheet
  • Aantal pagina’s: 1
 • Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

  Samenvatting plan van aanpak

  • Datum: 06/11/2013
  • Auteur: Ministerie van Veiligheid en Justitie - Actieprogramma Problematische Jeugdgroepen
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 5
 • Gezamenlijke aanpak Jeugdgroepen Oost-Nederland

  Evaluatieonderzoek naar de verbeterslag van de integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag in Oost-Nederland in opdracht van de expertgroep Jeugd Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland

  • Datum: 01/01/1970
  • Auteur: Teun van Loon & Anouk Jansen
  • Documenttype: evalutaties
  • Aantal pagina’s: 43
 • Overzicht jeugdoverlast per gemeente 2013-2018

  • Datum: 07/09/2018
  • Auteur: Politie Oost-Nederland
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 2
 • Jeugdoverlast per gemeente in Oost-Nederland

  • Datum: 07/09/2018
  • Auteur: Politie Oost-Nederland
  • Documenttype: factsheet
  • Aantal pagina’s: 2

Goede voorbeelden

 • Werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag

  In dit document vindt u het werkproces voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag in zeven praktische stappen1. Het doel van dit stuk is om een werkbare aanpak op hoofdlijnen te beschrijven met een heldere rolverdeling en een verdeling van verantwoordelijkheden, inclusief informatieoverdracht, tussen de driehoekspartners OM (Openbaar Ministerie), politie en gemeenten. Gemeenten kunnen als regiehouder, samen met politie, OM en andere ketenpartners, met dit stuk hun lokale aanpak toetsen en waar nodig en wenselijk aanvullen. Dit werkproces biedt daarmee kaders en uitgangspunten die lokaal verder in- en aangevuld kunnen worden vanuit bestaande netwerken2. Dit werkproces is in gezamenlijkheid opgesteld door gemeenten, OM en politie. Deze versie van het werkproces is gebaseerd op alle op het moment van schrijven beschikbare inzichten en ervaringen. Het werkproces biedt een kader voor zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. De bedoeling is dat het een levend document is, aan te passen op grond van voortschrijdend inzicht en/of nu niet te voorziene veranderingen binnen organisaties en netwerken. In de toekomst kan het werkproces daarom aangepast worden als voortschrijdend inzicht daartoe aanleiding geeft.

  • Datum: 08/03/2016
  • Auteur: Landelijk projectteam proeftuinen
  • Documenttype: planvanaanpak
  • Aantal pagina’s: 25

Documenten

 • Juridisch kader gegevensverwerking

  Horend bij: Werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag Opgesteld in samenwerking met gemeenten, politie en OM

  • Datum: 31/03/2016
  • Auteur: Landelijk projectteam proeftuinen in samenwerking met aanvullende (externe juridische) deskundigen
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 43

Convenanten

 • Modelconvenant werkproces integrale veiligheid aanpak jeugdgroepen

  MODELCONVENANT ten behoeve van het Werkproces Integrale Aanpak Problematische Jeugdgroepen en Groepsgedrag

  • Datum: 31/03/2016
  • Auteur:
  • Documenttype: format
  • Aantal pagina’s: 10
 • Landelijk model privacyconvenant en een goed ‘lokaal’ voorbeeld van een privacyreglement

  Het is belangrijk om als gemeente i.s.m. ketenpartners tijdig in te grijpen wanneer er sprake is van een problematische jeugdgroep (of wanneer een dergelijke groep dreigt te ontstaan). Een effectieve aanpak kan alleen van de grond komen als ketenpartners relevante gegevens met elkaar gaan uitwisselen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om afspraken te hebben vastgelegd met betrekking tot de wijze waarop wordt omgegaan met persoonsgegevens. Op basis van een privacy-convenant c.q. privacyreglement kunnen gegevens die noodzakelijk zijn om te komen tot een effectieve aanpak, rechtmatig worden uitgewisseld tussen de betrokken partners. Er is inmiddels een landelijk model privacyconvenant beschikbaar. Dit model privacyconvenant en het bijbehorende juridische kader kunnen hier worden gedownload, zie bijlage. Diverse gemeenten/regio’s in Nederland beschikken inmiddels echter ook over een ‘eigen’ convenant/reglement. Een goed voorbeeld hiervan is de ‘Overeenkomst gegevensdeling en privacyreglement aanpak jeugdgroepen’ van de gemeente Apeldoorn. Dit document is uitgebreider/gedetailleerder dan het landelijk model privacyconvenant en biedt bijvoorbeeld meer mogelijkheden om (gemotiveerd) af te zien van het verstrekken van informatie aan leden van een problematische jeugdgroep. Ieder lid van een jeugdgroep heeft in beginsel namelijk recht op inzage in en afschrift van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en die verzameld/verwerkt worden ten behoeve van de aanpak van de problematische jeugdgroep waarvan hij/zij deel uitmaakt. De ‘Overeenkomst gegevensdeling en privacyreglement aanpak jeugdgroepen’ van de gemeente Apeldoorn kan hier worden gedownload.

  • Datum: 26/02/2018
  • Auteur:
  • Documenttype: convenant
  • Aantal pagina’s: 41

Praktische hulp

 • Definitie Jongeren die doorgroeien naar zware bovenlokale criminele netwerken

  • Datum: 03/01/2019
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 1

Doelstelling

De overlast en criminaliteit veroorzaakt door jeugdgroepen willen we aanpakken, zowel repressief als preventief. Doelstelling is de aanpak van jeugdproblematiek te verbeteren, wat moet resulteren in een daling van 20% van het aantal overlastincidenten jeugd in 2018 ten opzichte van 2013. Daarnaast willen we met de gezamenlijke aanpak voorkomen dat gemeenten in Oost-Nederland in 2018 deel uitmaken van de landelijke top tien wat betreft jeugdoverlast.

Een goede informatie-uitwisseling en het realiseren van een sluitende ketenaanpak (preventie, hulpverlening, repressie en nazorg) is cruciaal om een succesvolle jeugdaanpak te bereiken. De gewijzigde rol van gemeenten in het kader van de transities in het sociale domein biedt daarbij nieuwe kansen.

De aanpak van overlastgevende groepen jongeren moet ook voor de lange termijn voorkomen dat deze jongeren op latere leeftijd crimineel gedrag vertonen. Een goed systeem van vroegsignalering en preventie gaat daar uiteraard aan vooraf.

Het expertteam richt haar aanpak op de introductie van de groepsscan, een nieuw instrument als opvolger van de shortlistmethode. De groepsscan kan op elk moment gemaakt, in de basis vanuit politie-informatie en verrijkt met informatie vanuit andere partners. De introductie is in 2015 gestart met proeftuinen in de gemeenten Kampen, Hengelo, Didam, Winterswijk, Ede en Nijmegen.

Op basis van uitgevoerde groepsscans ontstaat beter inzicht in de ontwikkeling en aanpak van jeugdgroepen. Daarnaast verzamelt de expertgroep kennis en ervaringen in de aanpak van jeugdgroepen en deelt die met de partners.

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN

Om effectief samen te kunnen werken zijn informatie-uitwisseling en kennisdeling noodzakelijk.
In de kennisdatabank hier links, kun je onder meer vinden:
- goede voorbeelden;
-  een juridisch kader dat nadere informatie geeft over de (rand)voorwaarden waar aan voldaan moet worden om informatie uit te kunnen wisselen bij de aanpak van problematische jeugdgroepen;
- een modelconvenant dat gebruikt kan worden als basis om rechtmatig informatie uit te kunnen wisselen.