Binnen Oost-Nederland kennen we vijf districten:

  • Gelderland-Midden
  • Gelderland-Zuid
  • Noord- en Oost-Gelderland
  • Twente
  • IJsselland

Elk district kent het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO). Hierin komen integrale veiligheidsonderwerpen aan de orde. Alle districten hebben een ambtelijk netwerk dat de DVO's ondersteunt.

Gelderland-Midden

In Gelderland-Midden bestaat een periodiek Integraal Veiligheidsoverleg waarin informatie wordt uitgewisseld tussen gemeenten, politie, OM, RIEC, Samen weerbaar, VGGM en het veiligheidsnetwerk. In 2024 wordt een onderzoek uitgevoerd op welke wijze de samenwerking in de toekomst vorm moet krijgen met als doel het DVO (Distriktelijk Veiligheidsoverleg) te versterken. 

Gelderland-Zuid

Het SIV (Samenwerking Integrale veiligheid) bestaat uit 3 strategisch beleidsadviseurs (1 namens iedere gezagsdriehoek), beleidsadviseur politie, beleidsadviseur OM, accountmanager RIEC, coördinator veiligheidsnetwerk, ondermijningsspecialist Nijmegen en bestuurssecretaris veiligheidsregio. Het SIV bereidt de bijeenkomsten van het DVO samen en levert de ambtelijk secretaris. Het SIV onderhoudt daarnaast de contacten met de verschillende werkgroepen op thema’s in Gelderland-Zuid. De werkgroepen staan op hun beurt in contact met de expertteams en werkgroepen binnen het veiligheidsnetwerk. 

Noord- en Oost-Gelderland

Binnen Noord- en Oost-Gelderland bestaat een Integraal Veiligheidsoverleg waarin de DVO-agenda’s worden besproken. Aan dit overleg nemen de 22 gemeenten deel, politie, OM, RIEC, bestuurlijke uitvoerder ondermijning, veiligheidshuis, accounthouder J&V en de coördinator veiligheidsnetwerk. 

Twente

Het platform IVZ Twente beslaat 14 gemeenten en kent 2 coördinatoren. Er wordt gewerkt aan de hand van een gezamenlijke agenda met expertgroepen en werkgroepen. Politie, OM en RIEC maken onderdeel uit van het platform IVZ en participeren in het IVZ-overleg en de thema’s. Projectleiders van de expertgroepen leveren een bijdrage aan de kennisuitwisseling op het niveau van Oost-Nederland. De coördinator van het veiligheidsnetwerk staat in nauwe verbinding tot de coördinatoren/ secretaris DVO voor de afstemming, inhoudelijke kennisuitwisseling en participatie.

IJsselland

Het RCIV (Regionale coördinatie Integrale Veiligheid)  beslaat 11 gemeenten en kent 1 parttime coördinator/secretaris DVO. Binnen het RCIV wordt het DVO ambtelijk voorbereid en afgestemd. De 11 gemeenten werken samen met politie, OM, Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, RIEC en veiligheidsnetwerk aan een gezamenlijke districtelijke jaaragenda waarin uit de IVP’s geprioriteerde thema’s gezamenlijk worden opgepakt en uitgewerkt met werkgroepen. De coördinator van het veiligheidsnetwerk stemt eenheidsbrede zaken af met de coördinator/secretaris RCIV en participeert in de overleggen en bijeenkomsten van het RCIV en enkele inhoudelijke werkgroepen. Leden van de IJssellandse werkgroepen leveren een bijdrage aan de kennisuitwisseling op het niveau van Oost-Nederland.