Samen bereiken we meer dan elk afzonderlijk

Door de samenwerking tussen de verschillende partners bundelen we de krachten, leren we van elkaar en bereiken we meer dan elk afzonderlijk. Met als resultaat een veiliger leefomgeving in Oost-Nederland.

Thema's

Binnen het veiligheidsnetwerk Oost-Nederland zijn thema’s gekozen waarop partners de krachten bundelen. In het netwerk ontwikkelen de partners op deze thema's gezamenlijk een aanpak vanuit een bovenlokale focus. De partners geven elk afzondelijk invulling aan de thema's en aanpak als die in de eigen veiligheidsplannen geprioriteerd zijn. 

Alle informatie en documenten over deze thema’s staan in de Kennisbank.

Naar de Kennisbank

Netwerkstructuur

De eenheid Oost-Nederland is met ruim drie miljoen inwoners en een grondgebied van zo’n 20 % de grootste van het land. Veiligheid is primair een lokale aangelegenheid maar er zijn onderwerpen die zich in de samenwerking beter lenen op een hoger schaalniveau.

Het netwerk versterkt de regiefunctie van de (boven)lokale driehoeken, waarin burgemeester, officier van justitie en politiechef afspraken maken over het handhaven van de openbare orde en de aanpak van overlast en criminaliteit. De integrale veiligheidsplannen van de gemeenten zijn leidend voor de (boven)lokale veiligheidsaanpak.

De netwerkstructuur bestaat uit een bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) en thematische expertteams, die de bestaande structuur van Districtelijke Veiligheidsoverleggen (DVO's) en de (boven)lokale driehoeken voeden. 

De BBG geeft richting aan de uitwerking door de expertgroepen en platform. De burgemeesters begeleiden de expertgroepen en het platform en stemmen af met de vijf DVO's. De voorzitter stemt af met het Regionaal Veiligheidsoverleg waarin de voorzitters van de DVO's met de Hoofdofficier en de politiechef Oost-nederland de voortgang van het veiligheidsbeleid bevorderen.

De expertgroepen en platform, samengesteld uit medewerkers van de partners, werken op de gekozen thema’s een aanpak uit. Het is aan de partners zelf om invulling te geven aan die aanpak. De expertgroepen richten zich op ontwikkeling en waar gevraagd om begeleiding.

Meer informatie over de districten binnen het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland