Veiligheidsbeleid

 • Veiligheidsbeleid

Terug naar overzicht

In dit deel vindt u diverse achtergrond- en beleidsstukken en een link naar alle Integrale Veiligheidsplannen die op de website van het CCV staan.

Feiten en achtergrond

 • Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018

  De Veiligheidsstrategie 2015-2018 is opgesteld door de gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland. In deze bestuurlijke nota geven we als partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland.

  • Datum:10/03/2016
  • Auteur:Bestuurlijke Begeleidingsgroep
  • Documenttype:nota
  • Aantal pagina’s:28
 • Meerjaren Beleidsplan 2015-2018 Politie Oost-Nederland

  Meerjaren Beleidsplan 2015-2018 Politie Oost-Nederland

  • Datum:15/01/2015
  • Auteur:Politie Oost-Nederland
  • Documenttype:algemeen
  • Aantal pagina’s:25
 • Factsheet Veiligheidsnetwerk Oost Nederland

  • Datum:28/06/2016
  • Auteur:
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s:0
 • Vanaf de zijlijn bekeken - Commissarissen over de Politiewet 2

  In 2017 wordt de Politiewet 2012 geëvalueerd. De minister van Veiligheid & Justitie (VenJ) en de 5 voorzitter van de evaluatiecommissie hebben aan de Kring van commissarissen van de Koning (CdK’s) gevraagd om een bijdrage aan deze evaluatie te leveren, met als richtpunt de positie van de burgemeester. Het uitgangspunt voor de evaluatie is de formule van Nationale Politie als gegeven, met als kernvragen: waar zijn verbeteringen nodig en hoe deze te bewerkstelligen. Het realiseren van de bijdrage van de CdK’s is aangenomen door de portefeuillehouder Politie van 10 de Kring, CdK Verbeek, die daartoe onderzoek heeft laten uitvoeren onder de leden van de Kring. Voorliggend rapport is het resultaat van dat onderzoek. Op basis van dit rapport stelt de portefeuillehouder vervolgens een advies op aan de evaluatiecommissie Politiewet 2012.

  • Datum:01/04/2017
  • Auteur:Bert Wiegant, Afdeling BDO, Provincie Flevoland
  • Documenttype:evalutaties
  • Aantal pagina’s:40
 • Midtermreview Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland 2015-2016

  In het kader van de samenwerking rondom de Veiligheidsstrategie 2015-2018 is na een periode van twee jaar binnen deze samenwerking bijgevoegde ‘Midtermreview’ opgeleverd.

  • Datum:01/07/2017
  • Auteur:Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype:rapport
  • Aantal pagina’s:34
 • Besturingsstructuur Veiligheid

  Om zicht te krijgen hoe - na de komst van nationale politie - de sturing op de politie in de verschillende regio’s vorm is gegeven, hebben de adviseurs regioburgemeesters visueel in kaart gebracht hoe de structuur er in hun regio (lokaal, districtelijk en regionaal) uitziet. Naast de formele gezagsoverleggen zijn ook andere veiligheidsoverleggen in kaart gebracht, waarbij wij ons beperkt hebben tot die overleggen waar het gezag (of een vertegenwoordiging van het gezag) bij aanwezig is. Vanaf pagina 10 treft u per regio een overzicht aan

  • Datum:01/03/2014
  • Auteur:Bureau Regioburgmeesters
  • Documenttype:algemeen
  • Aantal pagina’s:39
 • Factsheet Gemeenschappelijk Veiligheidsbeeld 2019 -VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

  Factsheet met op hoofdlijnen de uitkomsten van het Gemeenschappelijk Veiligheidsbeeld 2019. Een gezamenlijke rapportage van de VAR, de Zorg- en Veiligheidshuizen, de stichting HALT, Burgernet, het RIEC, de stichting Humanitas en de politie.

  • Datum:20/02/2020
  • Auteur:I&O research
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s:6

Aanbod

 • Jaarplanning Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland 2018

  In dit grafisch overzicht staan kort en overzichtelijk de nog op te leveren producten en diensten voor het lopende jaar.

  • Datum:19/02/2018
  • Auteur:Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype:flyer
  • Aantal pagina’s:1
 • Brief aan bestuurders over de svz Veiligheidsnetwerk en het proces nieuwe Veiligheidsstrategie

  Deze brief is in februari gestuurd naar alle bestuurders in Oost om hen te informeren over de stand van zaken van het netwerk en over het proces om te komen tot de nieuwe Veiligheidsstrategie 2019-2022

  • Datum:12/02/2018
  • Auteur:Violette van Heek
  • Documenttype:brief
  • Aantal pagina’s:3
 • Proces voor de nieuwe veiligheidsstrategie 2019-2022

  Hier staat op één A-viertje beeldend aangegeven hoe het proces eruit ziet om te komen tot een nieuwe Veiligheidsstrategie in Oost-Nederland.

  • Datum:12/02/2018
  • Auteur:Ira Hesp
  • Documenttype:flyer
  • Aantal pagina’s:1
 • Voortgangsrapportage Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland d.d. februari 2018

  In dit document staat de stand van zaken van de expertteams en het platform beschreven per februari 2018.

  • Datum:12/02/2018
  • Auteur:Violette van Heek
  • Documenttype:rapport
  • Aantal pagina’s:8

Veiligheidsstrategie

 • Criteria voor thema's Veiligheidsstrategie 2019-2022

  • Datum:01/08/2018
  • Auteur:Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype:notitie
  • Aantal pagina’s:1
 • Overzicht belangrijkste resultaten Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland 2015-2018

  • Datum:01/12/2018
  • Auteur:Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype:factsheet
  • Aantal pagina’s:3
 • Veiligheidsstrategie 2019-2022

  De Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 20192022 bouwt voort op de Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018, voor een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking. De Veiligheidsstrategie en het Meerjaren Beleidsplan Politie Oost-Nederland hebben dezelfde looptijd en zijn nauw met elkaar verbonden. De Veiligheidsstrategie is één van de richtinggevende documenten voor dit meerjarenplan.

  • Datum:07/05/2019
  • Auteur:Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype:PDF
  • Aantal pagina’s:18

Goede voorbeelden

 • Advies Handelingsperspectief Illegaal Gokken

  In dit document worden de mogelijkheden beschreven voor de aanpak van illegaal gokken. Daarbij is aandacht besteed aan de verschillende verschijningsvormen van gokken om inzicht te verkrijgen in hoe het gokken kan worden vastgesteld en de verschillende (juridische) mogelijkheden die de betrokken ketenpartners hebben op dat gebied.

  • Datum:15/01/2020
  • Auteur:Ferm Advies
  • Documenttype:PDF
  • Aantal pagina’s:39
 • Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast Arnhem

  Per 1 juli 2017 is de Wet Aanpak Woonoverlast in werking getreden door toevoeging van art 151d aande Gemeentewet (zie bijlage 1). De Wet biedt de lokale overheid een aanvullend instrument in de aanpak van woonoverlast. Het nieuwewetsartikel bepaalt dat de Gemeenteraad in een verordening aan de burgemeester de bevoegdheidkan geven om aan veroorzakers van woonoverlast een gedragsaanwijzing te geven. Met die bevoegdheid kan door de burgemeester bestuursrechtelijk worden opgetreden als er ernstigeen herhaaldelijke hinder wordt veroorzaakt voor omwonenden in of vanuit een woning of onmiddellijkenabijheid van de woning. Het optreden is in de vorm van een last onder bestuursdwang met de moge-lijkheid van het opleggen van een last onder dwangsom. Indien nodig kan er een, in de tijd begrenst,'verbod om aanwezig te zijn in de woning c.q. op het erf van de woning' worden opgelegd.

  • Datum:05/08/2019
  • Auteur:Gemeente Arnhem
  • Documenttype:PDF
  • Aantal pagina’s:10
 • Bestuurlijke handreiking lachgas - conceptversie -Veiligheidscoalitie Midden-Nederland

  Diverse gemeenten hebben bureau RVS gevraagd om meer kennis te bundelen over de (on)mogelijkheden om overlast en hinder als gevolg van verkoop en gebruik van lachgas, tegen te gaan. Deze conceptversie handreiking is geschreven om gemeenten en hun partners hierin te ondersteunen.

  • Datum:20/02/2020
  • Auteur:Bureau RVS
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s:13

Documenten

 • Evenementenbeleidsnota 2019 gemeente Rotterdam -VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

  Actuele toelichting op het evenementenbeleid in de gemeente Rotterdam

  • Datum:20/02/2020
  • Auteur:
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s:58

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN