Kwetsbare personen

 • Kwetsbare personen

Terug naar overzicht

Sociaal maatschappelijke en/of psychische problematiek

Het aantal incidenten met overlast gevende personen met ernstig verward gedrag stijgt jaarlijks met gemiddeld 13%. Het is niet duidelijk of het aantal verwarde personen stijgt of dat er per persoon meer registraties zijn. Het Expertteam Verwarde personen heeft een rol om te faciliteren dat iedere gemeente voor 1 oktober 2018 een sluitende aanpak heeft. In ieder district worden pilots gedraaid om een onderdeel van de sluitende aanpak te kunnen realiseren. In totaal ruim 20 pilots. De negen bouwstenen van de sluitende aanpak beogen een breder doel dan veiligheid alleen. De aanpak gaat dan ook verder dan de reikwijdte en doelstelling van het expertteam.

De trekker van dit expertteam is Paul Wesseloo (gemeente Enschede).

Feiten en achtergrond

 • Factsheet Overlastgevende personen_VNONL

  Factsheet Overlastgevende personen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland

  • Datum: 23/04/2016
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: factsheet
  • Aantal pagina’s: 1
 • Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018

  In deze bestuurlijke nota geven we als partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland.

  • Datum: 11/03/2016
  • Auteur: Bestuurlijke Begeleidingsgroep
  • Documenttype: nota
  • Aantal pagina’s: 28
 • Kamerbrief over plan van aanpak aanjaagteam verwarde personen

  Kamerbrief

  • Datum: 29/10/2015
  • Auteur: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Documenttype: notitie
  • Aantal pagina’s: 3
 • Samen doorpakken

  Tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen

  • Datum: 04/01/2016
  • Auteur: Aanjaagteam Verwarde Personen
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 36
 • Thema BOPZ_veiligheid en leefbaarheid

  Presentatie gegeven door Henk van den Berg, Mediant op bijeenkomst 10 oktober

  • Datum: 10/10/2016
  • Auteur: Henk van den Berg, geneesheer-directeur, lid Raad van Bestuur Mediant
  • Documenttype: presentatie
  • Aantal pagina’s: 32
 • Regie en Informatiedeling Verwarde Personen

  Presentatie 10 in Twente, gegeven tijdens bijeenkomst 10 oktober 2016

  • Datum: 10/10/2016
  • Auteur: Wilma Meere
  • Documenttype: presentatie
  • Aantal pagina’s: 7
 • Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

  Een verkenning naar de huidige uitvoeringspraktijk

  • Datum: 02/12/2016
  • Auteur: Vicky Drost, Paula van Haaren, Wouter Jongebreur
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 42
 • Kamerbrief schakelprogramma Personen met Verward Gedrag

  Kernmerk: 1066533-159337-CZ

  • Datum: 14/12/2016
  • Auteur: Minister Schippers
  • Documenttype: brief
  • Aantal pagina’s: 6
 • Programma Continuiteit van zorg - bekostigingsoverzicht

  In dit stuk is beschreven hoe zorg na “zorg op strafrechtelijke titel” voortgezet kan worden. Het biedt ook een mooi overzicht van soorten zorg, beveiliging en financiering daarvan. Ook als er (nog) geen of geen misdrijf meer is, waaraan de zorg gekoppeld kun je hierin misschien antwoord op jouw vraag vinden.

  • Datum: 01/01/2016
  • Auteur: Werkgroep Landelijk Programma Continuiteit van zorg
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 25
 • Monitorrapportage 'Stand van het land' goed werkende aanpak personen met verward gedrag

  September 2017 Voor iedere regio is een projectleider aangesteld. Deze projectleiders zijn door Significant benaderd. Aan hen is gevraagd om documentatie uit de regio gericht op planvorming en/of voortgang van de uitvoering van de aanpak van personen met verward gedrag. Op basis van deze documenten is een conceptversie van een factsheet per regio opgesteld. Deze factsheet beschrijft voor ieder van de negen bouwstenen die het Schakelteam heeft ontwikkeld of en hoe invulling wordt gegeven aan de bouwsteen.

  • Datum: 01/10/2017
  • Auteur: Schakelteam Personen met Verward Gedrag
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 40
 • Infographic Niemand tussen wal en schip

  Infographic focuspunten Schakelteam Personen met verward gedrag.

  • Datum: 05/10/2017
  • Auteur: Schakelteam Personen met Verward Gedrag
  • Documenttype: flyer
  • Aantal pagina’s: 1
 • Factsheet Analyse gemelde casus personen met verward gedrag

  Ten behoeve van het Arrondissementeel Justitieel Beraad Oost-Nederland. Deze factsheet geeft u snel inzicht in de bevindingen en aanbevelingen in de rapportage Analyse gemelde casus personen met verward gedrag.

  • Datum: 07/10/2017
  • Auteur: G. Dessing en S. van Sommeren
  • Documenttype: flyer
  • Aantal pagina’s: 4
 • Presentatie regionale bijeenkomst pilots verwarde personen7 maart 2018

  Presentatie 7 maart 2018 tijdens bijeenkomst ‘Presentaties pilotprojecten personen met verward gedrag’

  • Datum: 12/03/2018
  • Auteur: Jannie Jonker
  • Documenttype: presentatie
  • Aantal pagina’s: 14
 • Incidenten overlast 2013-2018

  Voor het gebied Oost-Nederland

  • Datum: 01/10/2018
  • Auteur: Politie Oost-Nederland
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 1
 • Eindrapportage Personen met verward gedrag Oost-Nederland

  Deze eindrapportage is geschreven in opdracht van het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland en is gebaseerd de tussenrapportage van april 2018. De tussenrapportage is op 7 juni besproken in het Expertteam Personen met verward gedrag. De uitkomsten van deze bespreking zijn meegenomen in de eindrapportage. Daarnaast is deze eindrapportage aangevuld met de ontwikkelingen die zich in de periode van mei tot september hebben afgespeeld.

  • Datum: 15/09/2018
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 19
 • Eindrapportage pilot Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk

  Doel van dit document is het eerste jaar van de pilot te evalueren en vanuit hier te komen tot een afgewogen besluit over de afronding van de pilot . Hiertoe worden in hoofdstuk één de bevindingen inzake de inzet van het FPN in de praktijk weergegeven, waarbij verschillende ontwikkelingen in het werkveld worden afgezet tegen de rol en functie van het RFPN in de praktijk. Hoofdstuk twee schetst op basis hiervan drie mogelijke scenario’s voor borging van het RFPN en weegt deze tegen elkaar af. In hoofdstuk drie zal worden toegelicht welk scenario uitvoering gaat krijgen en wordt uiteengezet hoe dit vorm zal krijgen in de praktijk.

  • Datum: 01/08/2018
  • Auteur: S. Rauwers & J. Schepers-de Jong
  • Documenttype: notitie
  • Aantal pagina’s: 19
 • Incidenten overlast Oost-Nederland 2013-2018

  • Datum: 01/10/2018
  • Auteur: Politie Oost-Nederland
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 1
 • Sluitende aanpak Personen met verward gedrag Oost-Nederland

  Eindrapportage over de stand van zaken in Oost-Nederland

  • Datum: 16/10/2018
  • Auteur: J. Jonker
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 20
 • Onderzoek beoordelingslocaties

  Onderzoek naar de optimalisatie van de integrale aanpak voor personen met verward gedrag rondom beoordelingslocaties in Oost-Nederland.

  • Datum: 17/07/2019
  • Auteur: Ryan Snelders
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 51

Goede voorbeelden

 • Aandacht voor verwardheid

  Programma-aanpak aanjaagteam verwarde personen

  • Datum: 29/10/2015
  • Auteur: Aanjaagteam verwarde personen
  • Documenttype: planvanaanpak
  • Aantal pagina’s: 4
 • Instrumentenkoffer - bestuurlijke strafrechtelijke instrumenten

  • Datum: 09/03/2016
  • Auteur: Gemeente Nijmegen
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 8
 • Doorpakken! Regie en informatiedeling verwarde personen

  Presentatie over 10 in Twente

  • Datum: 30/09/2016
  • Auteur: Wilma Meere
  • Documenttype: presentatie
  • Aantal pagina’s: 9
 • Projectplan 10 in Twente 2016 - 2018

  Projectplan voor de innovatieve aanpak “10 in Twente”, gericht op het verbeteren van de informatiepositie en interventiemogelijkheden ten behoeve van de samenwerking rond overlast gevende verwarde personen.

  • Datum: 09/05/2016
  • Auteur: Samenwerkingspartners
  • Documenttype: planvanaanpak
  • Aantal pagina’s: 16
 • 10 in Twente / CO24-DAK

  Folder Hoe werkt het?

  • Datum: 09/11/2016
  • Auteur: Veiligheidsregio Twente
  • Documenttype: flyer
  • Aantal pagina’s: 2
 • Rollen ketenpartners IJS bij bouwstenen aanjaagteam

  In het overzicht bouwstenen staan de actoren die op de verschillende bouwstenen betrokken zullen moeten zijn.

  • Datum: 21/12/2016
  • Auteur:
  • Documenttype: format
  • Aantal pagina’s: 1
 • Niemand tussen wal en schip

  In dit document gaat het Schakelteam in op de opdracht om het fundament van het Aanjaagteam Verwarde Personen dat onder leiding stond van mevrouw Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn, te concretiseren in een goed werkende aanpak voor ondersteuning van mensen met verward gedrag in heel Nederland.

  • Datum: 05/12/2016
  • Auteur: Schakelteam Personen met Verward Gedrag
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 16
 • Folder Tien in Twente

  In Twente wordt met het project Tien in Twente gewerkt aan een kanteling in het proces waar verwarde personen zich in bevinden. Doel is om escalatie te voorkomen door inzet van preventieve en gespecialiseerde hulp, waarbij de risicopersoon en zijn omgeving uiteindelijk veilig en prettig samen kunnen leven.

  • Datum: 01/12/2017
  • Auteur: Tien in Twente
  • Documenttype: flyer
  • Aantal pagina’s: 4
 • Plan van aanpak Wet Verplichte GGZ (Wvggz)

  Door een ernstige psychische aandoening kan iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengen. In de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) stond een gedwongen opname centraal om dit te voorkomen en mensen te helpen. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) maakt het mogelijk om verplichte zorg ambulant uit te voeren. Gedwongen opname blijft mogelijk als het in de eigen omgeving niet lukt of te onveilig is. De Wvggz vervangt de Wet BOPZ. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020.

  • Datum: 07/08/2019
  • Auteur: Manon Vosjan en Hanne Bookelmann
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 22
 • Handreiking voor het onderwijs bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling - VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

  Handreiking hoe om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals in het onderwijs.

  • Datum: 20/02/2020
  • Auteur: Drivergroep geweld
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s: 8

Documenten

 • Programmaboekje Continuiteit van zorg 14 juni 2017

  • Datum: 14/06/2017
  • Auteur:
  • Documenttype: presentatie
  • Aantal pagina’s: 13
 • Brief aan Tweede Kamer reactie Corporatiemonitor Aedes personen met verward gedrag

  Brief aan Tweede Kamer reactie Corporatiemonitor Aedes personen met verward gedrag

  • Datum: 12/12/2017
  • Auteur: drs. K.H. Ollongren
  • Documenttype: brief
  • Aantal pagina’s: 4
 • Verbeteren van samenwerking bij overlast door verward gedrag

  Verbeteren van samenwerking bij overlast door verward gedrag

  • Datum: 13/10/2017
  • Auteur: Moad b.v.
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 64
 • Presentatie VNG Deelsessie 1: Verkennend Onderzoek Wet Verplichte GGZ

  In november heeft de VNG 2 bijeenkomsten in Oost-Nederland georganiseerd over de Wet Verplichte GGZ. Hoewel er nog onduidelijkheid is op een aantal onderdelen van deze wet, is al wel helder dat er veel op gemeenten af komt en dat in korte tijd nog veel geregeld moet worden. De implementatie vraagt zowel wat van het domein zorg als van veiligheid. Dit is deel I van de presentatie: Werksessie Verkennend Onderzoek.

  • Datum: 20/12/2018
  • Auteur: VNG
  • Documenttype: presentatie
  • Aantal pagina’s: 30
 • Presentatie VNG Deelsessie 2: Crisismaatregel

  In november heeft de VNG twee bijeenkomsten in Oost-Nederland georganiseerd over de Wet Verplichte GGZ. Hoewel er nog onduidelijkheid is op een aantal onderdelen van deze wet, is al wel helder dat er veel op gemeenten af komt en dat in korte tijd nog veel geregeld moet worden. De implementatie vraagt zowel wat van het domein zorg als van veiligheid. Dit is deel II van de presentatie: crisismaatregel.

  • Datum: 20/12/2018
  • Auteur: VNG
  • Documenttype: presentatie
  • Aantal pagina’s: 32
 • Presentatie VNG Deelsessie 3: Algemene Implementatie

  In november heeft de VNG twee bijeenkomsten in Oost-Nederland georganiseerd over de Wet Verplichte GGZ. Hoewel er nog onduidelijkheid is op een aantal onderdelen van deze wet, is al wel helder dat er veel op gemeenten af komt en dat in korte tijd nog veel geregeld moet worden. De implementatie vraagt zowel wat van het domein zorg als van veiligheid. Dit is deel III van de presentatie: Algemene Implementatie.

  • Datum: 20/12/2018
  • Auteur: VNG
  • Documenttype: presentatie
  • Aantal pagina’s: 9
 • Presentatie VNG Deelsessie 4:Informatievoorziening

  In november heeft de VNG twee bijeenkomsten in Oost-Nederland georganiseerd over de Wet Verplichte GGZ. Hoewel er nog onduidelijkheid is op een aantal onderdelen van deze wet, is al wel helder dat er veel op gemeenten af komt en dat in korte tijd nog veel geregeld moet worden. De implementatie vraagt zowel wat van het domein zorg als van veiligheid. Dit is deel 4 van de presentatie: Informatievoorziening.

  • Datum: 20/12/2018
  • Auteur: VNG
  • Documenttype: presentatie
  • Aantal pagina’s: 14
 • Eindrapport Onderzoek inventarisatie personen met verward gedrag in Oost-Nederland 2020

  • Datum: 08/12/2020
  • Auteur:
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s: 0

Praktische hulp

 • Brief bestuur vervoer Personen Verward gedrag

  • Datum: 19/12/2017
  • Auteur: Politie
  • Documenttype: brief
  • Aantal pagina’s: 3
 • Presentatie Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk Oost-Nederland

  Het RFPN is een bovenregionaal casuïstiekoverleg en functioneert als escalatieorgaan voor de veiligheidshuizen (VHH). Wanneer in reguliere casusbesprekingen binnen het VHH geen mogelijkheden meer worden gezien in het vormgeven van een passend hulpaanbod, kan men de casus opschalen naar het RFPN.

  • Datum: 18/01/2018
  • Auteur:
  • Documenttype: presentatie
  • Aantal pagina’s: 11
 • Overzicht projecten Oost-Nederland sluitende aanpak

  Overzicht projecten sluitende aanpak die in 2016 gestart zijn met subsidie (ZonMw). Het schema geeft geen compleet beeld van alle lopende projecten.

  • Datum: 27/02/2018
  • Auteur:
  • Documenttype: flyer
  • Aantal pagina’s: 1
 • Definitie mensen met verward gedrag

  • Datum: 03/01/2019
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 1

In het expertteam zijn organisaties vertegenwoordigd die een taak hebben op het gebied van het verminderen van de overlast veroorzaakt door overlastgevende personen. Naast de netwerk partners zoals gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie zitten ook verslavingszorg instellingen en geestelijk gezondheidsinstellingen om tafel.

De professionals uit het expertteam geven aan dat niet alleen het aantal meldingen stijgt, ook de complexiteit neemt toe. Er is sprake van ernstig verwarde en zorgmijdende personen. Hun gedrag leidt vaak tot probleemsituaties in de wijk die niet eenvoudig kunnen worden opgelost, zoals verstoring van de openbare orde door (drank/drugs) overlast, geweldsincidenten en andere vormen van criminaliteit. De expertgroep focust zich op deze doelgroep met complexe problematiek.

 Doelstelling

Het expertteam werkt aan de volgende doelstelling:

 • Het faciliteren van gemeenten zodat zij een sluitende aanpak hebben.
 • Een verbetering van de samenwerking van gemeenten, politie en OM met gemeentegrens overschrijdende organisaties bijvoorbeeld op het gebied van de GGZ of verslavingszorg.
 • Het doorontwikkelen en borgen van het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk (RFPN) dat in Overijssel en Gelderland bestaat. In dit overleg staat de ontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak voor de meest ingewikkelde casussen centraal.
 • Ook ondersteunt het expertteam de uitrol van lokale ‘best practices’ initiatieven binnen de eenheid en werken zij aan de afstemming tussen de Veiligheidshuizen en de ZSM-tafel binnen de eenheid.

De ervaring leert dat het experteam de samenwerking tussen zorginstellingen, gemeenten en politie en jusititie helpt intensiveren. Hierdoor ontstaat begrip voor belangen en standpunten en inzicht in werkwijzen en mogelijkheden tot afstemming van aanpak en werkwijzen. De expertgroep brengt onze ervaringen in bij het landelijk schakelteam, dat onder leiding staat van burgemeester Onno Hoes.

Stapsgewijze aanpak

De complexiteit van de problematiek dwingt tot een gerichte en stapsgewijze aanpak. Het expertteam richt zich specifiek op:

 1. Borging RFPN per september 2019
 2. Per district meerdere pilots ten behoeve van de sluitende aanpak en borging van de resultaten;
 3. Delen van ervaringen en kennis uit deze pilot projecten